იმპულსური ფილტრი

იმპულსური ფილტრი

იმპულსური ფილტრი ახდენს სამრეწველო  მტვრის შეგროვებას  სხვადასხვა საწარმოო ხაზიდან. 

ცენტრალური მტვრის შეგროვების სისტემები ფართოდ გამოიყენება წარმოების ხაზებში, რომლებიც ახდენენ წიაღისეულის გადამუშავებას და ასევე იმ ფაბრიკა ქარხნებში სადაც მასალის გადამუშავებას ახლავს დდი რაოდენობით სამრეწველო მტვრის დაგროვება.  სამრეწველო მტვერი შესაძლებელია შეგროვებულ იქნას მტვრის სილოსებში და შემდგომ გადაიგზავნოს პნევმოტრანსპორტის საშუაკლებით რამოდენიმე ასეულ მეტრზე.